TIỆN ÍCH NHỎ

Tính toán khoản vay trả góp

Số tiền vay:
Lãi suất trả góp (%):
Số kỳ hạn trả góp:

Cách tính số tiền trả góp

Khoản vay trả góp được hoàn trả một cách định kỳ với số tiền bằng nhau, trong đó bao gồm một phần giá trị gốc và một phần lãi vay trong suốt thời kỳ trả nợ. Các khoản vay thường áp dụng phương thức trả góp như vay mua nhà, vay mua xe, hoặc các khoản vay thương mại, vay tiêu dùng.

Cách tính: Số tiền trả góp định kỳ được tính theo công thức:

a = `(PV * r) / (1 - (1 + r) ^ -n)`

Trong đó:

  • PV: giá trị khoản vay
  • n: số kỳ hạn trả góp
  • r: lãi suất trả góp cho một kỳ hạn

Ví dụ:

Vay ngân hàng khoản tiền 100 triệu đồng, trả góp hàng tháng trong 2 năm (24 tháng). Lãi suất mỗi tháng là 0.8%. Số tiền phải trả góp hàng tháng là:

a = `(100 * 0.8%) / (1 - (1 + 0.8%) ^ -24)` = 4.6 (triệu đồng)