TIỆN ÍCH NHỎ

Tính vận tốc tức thời của chuyển động rơi tự do

Gia tốc rơi tự do (m/s2):
Thời gian (giây):

Vận tốc tức thời của chuyển động rơi tự do

Rơi tự do là chuyển động của một vật rơi từ trên xuống dưới do tác động của lực hấp dẫn. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Nếu bỏ qua tác động của môi trường, thì mọi vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g xấp xỉ bằng 9.8 (m/s2).

Công thức tính vận tốc tức thời của chuyển động rơi tự do:

v = gt

Trong đó:

  • g: Gia tốc rơi tự do (xấp xỉ 9.8 m/s2)
  • t: Thời gian tính từ lúc bắt đầu rơi
  • v: Vận tốc tức thời tại thời điểm t

Ví dụ:

Một vật bắt đầu rơi tự do, tính vận tốc của vật sau thời gian 10 giây.

Vận tốc = 9.8 * 10 = 98 (m/s)