TIỆN ÍCH NHỎ

Tính vận tốc của chuyển động đều

Quãng đường:
Thời gian:

Vận tốc của một chuyển động đều

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

Công thức tính vận tốc của một chuyển động đều:

v = `s / t`

Trong đó:

  • v: Vận tốc của chuyển động đều
  • t: Thời gian chuyển động
  • s: Quãng đường đi được trong khoảng thời gian t

Ví dụ:

Một đoàn tàu đi được quãng đường 150 km sau 5 giờ, tính vận tốc trung bình của đoàn tàu đó.

Vận tốc = `150 / 5` = 30 (km/h)