TIỆN ÍCH NHỎ

Trừ hai phân số

Nhập vào tử số và mẫu số của 2 phân số để tính hiệu của chúng:

-

Phương pháp trừ hai phân số

Để trừ hai phân số, trước hết ta quy đồng mẫu số của các phân số, rồi trừ hai phân số cho nhau.

Ví dụ hai phân số 6745 có mẫu số chung là 7 x 5 = 35.

Ta có 67 = 6 x 57 x 5 = 3035

Tương tự 45 = 4 x 75 x 7 = 2835

Kết quả 67 - 45 = 3035 - 2835 = 235