TIỆN ÍCH NHỎ

Tính lãi góp

Doanh thu:
Chi phí biến đổi (biến phí):

Lãi góp (Contribution margin)

Lãi đóng góp (hay còn gọi biên đóng góp, số dư giảm phí, hiệu số gộp) được định nghĩa là phần doanh thu còn lại sau khi bù đắp các khoản chi phí biến đổi (còn gọi là chi phí khả biến hay biến phí).

Hệ số này cho biết khả năng trang trải chi phí cố định (còn gọi là chi phí bất biến hay định phí) để có được lợi nhuận cho công ty.

Cách tính:

Lãi góp = Doanh thu - Chi phí biến đổi

Hệ số lãi góp = Lãi gópDoanh thu

Ví dụ:

  • Doanh thu: 18 triệu đồng
  • Biến phí: 12 triệu đồng
  • Lãi đóng góp = Doanh thu - Biến phi = 6 triệu đồng

Ví dụ 2:

  • Doanh thu: 18 triệu đồng
  • Lãi ròng: - 2 triệu đồng (lỗ 2 triệu đồng)
  • Định phí: 8 triệu đồng

Khi đang ở mức lỗ này công ty nên tiếp tục sản xuất hay ngưng? Ta có:

  • Biến phí: 12 triệu đồng
  • Lãi đóng góp = Doanh thu - Biến phí = 18 triệu đồng -12 triệu đồng = 6 triệu đồng

Như vậy, khi tiếp tục sản xuất, mặc dù lỗ nhưng phần lãi đóng góp tạo ra vẫn còn để bù đắp phần định phí. Sẽ tốt hơn nếu công ty tiếp tục sản xuất.