TIỆN ÍCH NHỎ

Tính lãi đơn (Simple Interest)

Vốn vay:
Lãi suất (%):
Thời hạn:

Cách tính lãi đơn

Lãi đơn là lãi chỉ tính trên giá trị khoản vay, không bao gồm sự ghép lãi.

Cách tính:

Tiền lãi = Vốn vay x Lãi suất x Thời hạn

Ví dụ:

Vay ngân hàng số tiền 200 tỉ đồng, kỳ hạn 5 tháng, lãi suất 1%/tháng. Tính số tiền lãi phải trả.

Tiền lãi = 200 x 5 x 1% = 10 (tỉ đồng)