TIỆN ÍCH NHỎ

Tính khoảng thời gian

Theo năm

Từ năm:
Đến năm:
Kết quả: {{ year_diff }} năm (không tính năm {{ from_year }})

Theo tháng

Từ tháng:
Đến tháng:
Kết quả: {{ month_diff }} tháng (không tính tháng {{ from_month }})

Theo ngày

Từ ngày:
Đến ngày:
Kết quả: {{ date_diff }} ngày, trong đó có {{ saturday_count }} ngày thứ Bảy và {{ sunday_count }} ngày Chủ Nhật (không tính ngày {{ from_date }})

Theo giờ

Từ giờ:
Đến giờ:
Kết quả: {{ hour_diff }} giờ (không tính {{ from_hour }})

Theo phút

Từ phút:
Đến phút:
Kết quả: {{ minute_diff }} phút (không tính {{ from_minute }})

Một số ứng dụng trong thực tế

  • Tính khoảng thời gian giữa 2 sự kiện
  • Tính tổng thời gian của một sự kiện
  • Tính tuổi theo năm, tháng, ngày, giờ
  • Tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì đến sự kiện nào đó
  • Có bao nhiêu ngày làm việc giữa 2 ngày bất kỳ

Xem thêm