TIỆN ÍCH NHỎ

Tính giai thừa

Nhập một số nguyên dương để tính giai thừa (số hoán vị) của nó:

N =

Về phép toán tính giai thừa

Cho n là một số tự nhiên dương, "n giai thừa", ký hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên:

n! = 1x2x3x...x n

Ví dụ: 4! = 1.2.3.4 = 24

Đặc biệt, với n = 0, người ta quy ước 0! = 1.

Giai thừa của N chính là số các hoán vị của một tập hợp có N phần tử.