TIỆN ÍCH NHỎ

Tính giá trị hiện tại (present value)

Giá trị tương lai:
Lãi suất 1 năm (%):
Số năm:

Cách tính giá trị hiện tại

Giá trị hiện tại là một khái niệm quan trọng được sử dụng rộng rãi trong phân tích và đánh giá tài chính của các dự án đầu tư hay các doanh nghiệp. Nguyên tắc của các đánh giá này là quy về hiện tại giá trị của dòng tiền mà dự án tạo ra trong tương lai với mức lãi suất chiết khấu thích hợp.

Cách tính:

PV = `(FV) / ((1 + r) ^ n)`

Trong đó:

  • PV: giá trị hiện tại
  • FV: giá trị tương lai vào cuối năm thứ n
  • n: số năm
  • r: lãi suất một năm

Ví dụ:

Một trái phiếu loại không trả lãi có mệnh giá là 100000 đồng, kỳ hạn còn lại 3 năm. Lợi suất trái phiếu nhà đầu tư đòi hỏi 10%. Tính giá hợp lý của trái phiếu này ở hiện tại.

PV = `100000 / ((1 + 10/100) ^ 3)` = 75131