TIỆN ÍCH NHỎ

Tính điểm hòa vốn

Chi phí cố định:
Chi phí biến đổi đơn vị:
Đơn giá bán:

Điểm hòa vốn (Break-even point)

Điểm hòa vốn là mức doanh thu hay khối lượng sản phẩm cần thiết phải tiêu thụ để vừa đủ bù đắp cho các khoản chi phí. Điều này có nghĩa là tại điểm hòa vốn người sản xuất không thu được lãi, nhưng cũng không bị lỗ.

Cách tính:

A = BC - D

Doanh thu hòa vốn = A x C

Trong đó:

  • A: Khối lượng sản phẩm hòa vốn
  • B: Chi phí cố định
  • C: Đơn giá sản phẩm
  • D: Chi phí biến đổi đơn vị

Ví dụ:

Tại một công ty, giá bán một sản phẩm là $5, chi phí biến đổi một sản phẩm là $3. Tổng chi phí cố định hàng năm là $17500.

Khối lượng sản phẩm hòa vốn = 17500 / (5 - 3) = 8750 (sản phẩm)

Doanh thu hòa vốn = 8750 * 5 = 43750 (USD)