TIỆN ÍCH NHỎ

Tính chi phí cơ hội không nhận chiết khấu

Lãi suất chiết khấu:
Số ngày mua chịu:
Số ngày chiết khấu:

Chi phí cơ hội không nhận chiết khấu (Opportunity Cost of Not Taking a Discount)

Chi phí cơ hội không nhận chiết khấu là khoản thu nhập mất đi do sự lựa chọn giữa việc sử dụng ngân quỹ với thời gian trong quan hệ mua chịu hàng hóa.

Cách tính:

CPCHKNCK = r1 - r x 360n - k

Trong đó:

  • r: lãi suất chiết khấu, phần trăm được chiết khấu nếu thanh toán đúng hạn chiết khấu
  • n: tổng số ngày mua chịu
  • k: số ngày chiết khấu (được nhận chiết khấu nếu thanh toán trong k ngày)

Ví dụ:

Một công ty mua hàng trị giá 500tr với điều khoản tín dụng 5/10 net 30. Công ty đã không thanh toán trong vòng 10 ngày và do đó đã mất đi khoản chiết khấu 5%. Như vậy chi phí cơ hội do không nhận chiết khấu là:

5%1 - 5% x 36030 - 10 = 94.74%