TIỆN ÍCH NHỎ

Tính căn (khai căn)

Nhập hai số n và a để tính `root(n)(a)`

n =
a =

Về phép tính căn

Trong toán học, căn bậc n của một số x là một số r, mà lũy thừa bậc n của r sẽ bằng x.

Ký hiệu: `root(n)(x)` = r, vì rn = x

Ví dụ: `root(3)(8)` = 2, vì 23 = 8