TIỆN ÍCH NHỎ

Tính biên lợi nhuận

Doanh thu:
Lợi nhuận (gộp hoặc ròng):

Biên lợi nhuận (Profit margin)

Biên lợi nhuận là một chỉ số cho biết một đồng doanh thu tạo ra mấy đồng lợi nhuận cho công ty.

Cách tính:

Biên lợi nhuận ròng (Net Profit Margin) = Lợi nhuận ròngDoanh thu thuần

Biên lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin) = Lợi nhuận gộpDoanh thu thuần

Trong đó: Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Giá vốn hàng bán

Ví dụ:

  • Doanh thu: 50 triệu đồng
  • Giá vốn hàng bán: 35 triệu đồng
  • Lợi nhuận gộp: 15 triệu đồng
  • Lợi nhuận ròng: 4 triệu đồng

Biên lợi nhuận gộp = 15/50 = 0.3

Biên lợi nhuận ròng = 4/50 = 0.08