TIỆN ÍCH NHỎ

Tìm ước số chung lớn nhất

Nhập vào 2 số nguyên dương A và B để tìm ước số chung lớn nhất của chúng:

A =
B =

Thông tin về ước số chung lớn nhất

Trong toán học, nếu số nguyên A chia hết cho số nguyên C thì số C được gọi là ước của số nguyên A, A được gọi là bội của C. Số nguyên dương C lớn nhất là ước của cả hai số nguyên A, B được gọi là ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của A và B.

Ước chung lớn nhất của a và b được ký hiệu là ƯCLN(a, b), hay đơn giản hơn là (a, b). Tiếng Anh: greatest common factor hoặc greatest common divisor(GCD hoặc GCF). Ví dụ: ƯCLN(12, 18) = 6