TIỆN ÍCH NHỎ

Tìm thời điểm quá khứ và tương lai

Theo năm

Năm:
Chênh lệch:
{{ year_diff }} năm trước: {{ from_year }}
{{ year_diff }} năm sau: {{ to_year }}

Theo tháng

Tháng:
Chênh lệch:
{{ month_diff }} tháng trước: {{ from_month }}
{{ month_diff }} tháng sau: {{ to_month }}

Theo ngày

Ngày:
Chênh lệch:
{{ date_diff }} ngày trước: {{ from_date }}
{{ date_diff }} ngày sau: {{ to_date }}

Theo giờ

Giờ:
Chênh lệch:
{{ hour_diff }} giờ trước: {{ from_hour }}
{{ hour_diff }} giờ sau: {{ to_hour }}

Theo phút

Phút:
Chênh lệch:
{{ minute_diff }} phút trước: {{ from_minute }}
{{ minute_diff }} phút sau: {{ to_minute }}

Một số ứng dụng trong thực tế

  • Tính toán ngày dự kiến hoàn thành công việc
  • Muốn biết N năm tiếp theo là năm bao nhiêu

Xem thêm