TIỆN ÍCH NHỎ

Tìm bội số chung nhỏ nhất

Nhập vào 2 số nguyên dương A và B để tìm bội số chung nhỏ nhất của chúng:

A =
B =

Thông tin về bội số chung nhỏ nhất

Trong số học, bội số chung nhỏ nhất (hay còn gọi tắt là bội chung nhỏ nhất, viết tắt là BCNN) của hai số nguyên a và b là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho cả a và b.

Bội số chung nhỏ nhất của 2 số a và b được ký hiệu là [a,b], BCNN(a,b) hoặc LCM(a,b). Tiếng Anh: least common multiple hoặc lowest common multiple (LCM) hoặc smallest common multiple.

Ví dụ: bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 là 12.