TIỆN ÍCH NHỎ

Thống kê số liệu

Nhập danh sách phần tử (mỗi phần tử trên một dòng), để tính các giá trị thống kê liên quan: tổng, trung bình cộng, đếm số lượng, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.