TIỆN ÍCH NHỎ

Thời gian một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận gấp đôi

Lãi suất mỗi kỳ (%):

Cách tính

Công thức tính thời gian để một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận gấp đôi:

n = `log(2) / log(1 + r)`

Trong đó:

  • r: Lãi suất mỗi kỳ, sau mỗi kỳ tiền lãi được nhập vào tiền gốc để tính lãi cho kỳ tiếp theo
  • n: Số kỳ, nếu r tính theo năm thì n là số năm, nếu r tính theo tháng thì n là số tháng cần tìm

Ví dụ:

Một người gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất 6% một năm. Tính số năm cần thiết để khoản tiền này sinh lời gấp đôi.

n = `log(2) / log(1 + 0.06)` = 11.9 (năm)