TIỆN ÍCH NHỎ

Tính thời gian của chuyển động đều

Quãng đường:
Vận tốc:

Thời gian của một chuyển động đều

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

Công thức tính thời gian của một chuyển động đều:

t = `s / v`

Trong đó:

  • v: Vận tốc của chuyển động đều
  • t: Thời gian chuyển động
  • s: Quãng đường đi được trong khoảng thời gian t

Ví dụ:

Một đoàn tàu đi với vận tốc 30 km/h. Hỏi đoàn tàu đi hết quãng đường 150 km trong khoảng thời gian bao lâu?

Thời gian = `150 / 30` = 5 (giờ)