TIỆN ÍCH NHỎ

So sánh hai phân số

Nhập vào tử số và mẫu số mỗi phân số để thực hiện phép so sánh:

Phương pháp so sánh phân số

Để so sánh hai phân số, trước hết ta quy đồng mẫu số của các phân số, sau đó so sánh tử số của chúng.

Ví dụ hai phân số 2334 có mẫu số chung là 3 x 4 = 12.

Ta có 23 = 2 x 43 x 4 = 812

Tương tự 34 = 3 x 34 x 3 = 912

812 < 912 nên 23 < 34