TIỆN ÍCH NHỎ

Tính quãng đường của chuyển động rơi tự do

Gia tốc rơi tự do (m/s2):
Thời gian (giây):

Quãng đường đi được của chuyển động rơi tự do

Rơi tự do là chuyển động của một vật rơi từ trên xuống dưới do tác động của lực hấp dẫn. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Nếu bỏ qua tác động của môi trường, thì mọi vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g xấp xỉ bằng 9.8 (m/s2).

Công thức tính quãng đường của chuyển động rơi tự do:

`s = 1/2 * g * t^2`

Trong đó:

  • g: Gia tốc rơi tự do (xấp xỉ 9.8 m/s2)
  • t: Thời gian tính từ lúc bắt đầu rơi (giây)
  • s: Quãng đường đi được trong khoảng thời gian t giây

Ví dụ:

Một vật bắt đầu rơi tự do, tính quãng đường vật đi được sau thời gian 10 giây.

Quãng đường = `1/2 * 9.8 * 10^2` = 490 (m)