TIỆN ÍCH NHỎ

Tính quãng đường của chuyển động đều

Vận tốc:
Thời gian:

Quãng đường của một chuyển động đều

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

Công thức tính quãng đường của một chuyển động đều:

s = v x t

Trong đó:

  • v: Vận tốc của chuyển động đều
  • t: Thời gian chuyển động
  • s: Quãng đường đi được trong khoảng thời gian t

Ví dụ:

Một đoàn tàu đi với vận tốc không đổi 30 km/h. Tính quãng đường đi được sau 5 giờ.

Quãng đường = 30 x 5 = 150 (km)