TIỆN ÍCH NHỎ

Tính quãng đường của chuyển động biến đổi đều

Vận tốc ban đầu:
Gia tốc:
Thời gian:

Quãng đường của một chuyển động biến đổi đều

Chuyển động biến đổi đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn tăng dần đều hoặc giảm dần đều theo thời gian.

Công thức tính quãng đường của một chuyển động biến đổi đều:

`s = v * t + 1/2 * a * t^2`

Trong đó:

  • v: Vận tốc ban đầu
  • a: Gia tốc
  • t: Thời gian chuyển động
  • s: Quãng đường đi được trong khoảng thời gian t

Ví dụ:

Một vật đang đứng yên thì chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2. Tính quãng đường đi được sau 3 giây.

Quãng đường = `0 * 3 + 1/2 * 2 * 3^2` = 9 (m)