TIỆN ÍCH NHỎ

Cách đặt phép tính nhân

A =
B =
698
541
698
27920
349000
377618