TIỆN ÍCH NHỎ

Cách đặt phép tính chia

A =
B =
9483
5000
4483
4000
483
450
33
30
3
5
1896