TIỆN ÍCH NHỎ

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Nhập một số nguyên dương để biểu diễn dưới dạng tích các thừa số nguyên tố:

N =

Giới thiệu

Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có hai ước số dương phân biệt là 1 và chính nó. Các số có nhiều hơn 2 ước số dương được gọi là hợp số.

Định lý: "Mọi số tự nhiên lớn hơn 1 đều phân tích được thành tích những thừa số nguyên tố, và sự phân tích này là duy nhất nếu không kể đến thứ tự của các thừa số".

Để phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta thử chia lần lượt số đó cho các số nguyên tố như 2, 3, 5, 7, ...