TIỆN ÍCH NHỎ

Nhân hai phân số

Nhập vào tử số và mẫu số của 2 phân số để thực hiện phép nhân:

x

Phương pháp nhân hai phân số

Để nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Ví dụ 23 x 45 = 2 x 43 x 5 = 815