TIỆN ÍCH NHỎ

Tính khấu hao theo phương pháp tổng niên số

Nguyên giá ban đầu:
Giá thanh lý:
Số năm sử dụng hữu ích:
Tính khấu hao cho năm thứ:

Cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp tổng niên số

Khấu hao là một phương thức giảm trừ thu nhập kế toán để phản ánh sự giảm giá của tài sản cố định trong quá trình sử dụng theo tuổi đời ước tính. Có hai nguyên nhân hao mòn giá trị tài sản, đó là hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình.

Cách tính:

Khấu hao năm i = Nguyên giá - Giá trị thanh lýn(n + 1)/2 x (n + 1 - i)

Trong đó: n là số năm sử dụng hữu ích của tài sản.

Ví dụ:

Một tài sản có nguyên giá 305 triệu đồng, giá trị thanh lý ước tính 5 triệu đồng, thời gian sử dụng 5 năm.

Khấu hao năm thứ nhất = 305 - 55(5 + 1)/2 x (5 + 1 - 1) = 100 (triệu đồng)

Khấu hao năm thứ hai = 305 - 55(5 + 1)/2 x (5 + 1 - 2) = 80 (triệu đồng)

Khấu hao năm thứ ba = 305 - 55(5 + 1)/2 x (5 + 1 - 3) = 60 (triệu đồng)

Khấu hao năm thứ tư = 305 - 55(5 + 1)/2 x (5 + 1 - 4) = 40 (triệu đồng)

Khấu hao năm thứ năm = 305 - 55(5 + 1)/2 x (5 + 1 - 5) = 20 (triệu đồng)

Tổng khấu hao của 5 năm = 100 + 80 + 60 + 40 + 20 = 300 (triệu đồng)