TIỆN ÍCH NHỎ

Tính khấu hao theo sản lượng, số lượng sản phẩm

Nguyên giá ban đầu:
Giá thanh lý:
Tổng sản lượng ước tính:
Tổng sản lượng thực tế tính đến hiện tại:

Cách tính khấu hao TSCĐ theo sản lượng sản xuất

Khấu hao là một phương thức giảm trừ thu nhập kế toán để phản ánh sự giảm giá của tài sản cố định trong quá trình sử dụng theo tuổi đời ước tính. Có hai nguyên nhân hao mòn giá trị tài sản, đó là hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình.

Có nhiều phương pháp tính khấu hao, phương pháp tính theo sản lượng sản xuất căn cứ theo tỷ lệ giữa số lượng sản phẩm đã sản xuất thực tế so với tổng công suất ước tính.

Cách tính:

Khấu hao = Nguyên giá - Giá trị thanh lýTổng sản lượng ước tính x Sản lượng thực tế

Ví dụ:

Một dây chuyền sản xuất có nguyên giá 20 tỉ đồng với tổng sản lượng ước tính là 10000 sản phẩm. Hiện tại dây chuyền này đã sản xuất được 2000 sản phẩm và có giá trị thanh lý ước tính là 0.2 tỉ đồng.

Khấu hao = 20 - 0.210000 x 2000 = 3.96 (tỉ đồng)