TIỆN ÍCH NHỎ

Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng

Nguyên giá ban đầu:
Giá thanh lý:
Số năm sử dụng:

Cách tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

Khấu hao là một phương thức giảm trừ thu nhập kế toán để phản ánh sự giảm giá của tài sản cố định trong quá trình sử dụng theo tuổi đời ước tính. Có hai nguyên nhân hao mòn giá trị tài sản, đó là hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình.

Có nhiều phương pháp tính khấu hao, phương pháp đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của TSCĐ.

Cách tính:

Khấu hao = Nguyên giá - Giá trị thanh lýSố năm sử dụng

Ví dụ:

Một dây chuyển sản xuất có nguyên giá 20 tỉ đồng với số năm sử dụng hữu ích ước tính là 6 năm. Giá trị thanh lý dự kiến là 200 triệu đồng.

Khấu hao = 20 - 0.26 = 3.3 (tỉ đồng/năm)