TIỆN ÍCH NHỎ

Học cảm âm

Bấm để nghe một nốt và chọn đáp án bên dưới

Đúng!

Sai!