TIỆN ÍCH NHỎ

Giải phương trình bậc nhất

Nhập các tham số của phương trình ax + b = 0

a =
b =

Hướng dẫn

Xét phương trình ax + b = 0

Nếu a = 0 và b = 0: phương trình có vô số nghiệm.

Nếu a = 0 và b <> 0: phương trình vô nghiệm.

Nếu a <> 0: phương trình có nghiệm duy nhất x = -b : a.