TIỆN ÍCH NHỎ

Giải phương trình bậc hai

Nhập các tham số của phương trình ax2 + bx + c = 0

a =
b =
c =

Hướng dẫn

Xét phương trình ax2 + bx + c = 0

Ta tính Δ = b2 - 4ac

Nếu Δ < 0: phương trình vô nghiệm.

Nếu Δ = 0: phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = -b2a

Nếu Δ > 0: phương trình có hai nghiệm x1 = -b + √Δ2a và x2 = -b - √Δ2a