TIỆN ÍCH NHỎ

Tính giá trị tiết kiệm tương lai

Số tiền gửi thêm cuối mỗi kỳ:
Lãi suất mỗi kỳ (%):
Số kỳ:

Giá trị tương lai của một khoản tiết kiệm

Giá trị tương lai của một khoản tiết kiệm là số tiền bạn sẽ nhận được trong tương lai nếu gửi tiết kiệm một cách liên tục và đều đặn hàng kỳ.

Công thức tính:

FV = `P * (((1 + r) ^ n - 1) / r)`

Trong đó:

  • P: Số tiền gửi thêm hàng kỳ
  • n: Tổng số kỳ hạn gửi
  • r: Lãi suất mỗi kỳ

Điều kiện:

  • Lãi suất và số tiền gửi thêm phải giống nhau cho mọi kỳ
  • Ngày gửi thêm tiền là ngày cuối cùng của mỗi kỳ

Ví dụ:

Một người mỗi năm tiết kiệm được 1000$ để gửi vào tài khoản ngân hàng. Lãi suất hàng năm trên tài khoản này là 2%. Tính số tiền nhận được sau 5 năm.

FV = `1000 * (((1 + 0.02) ^ 5 - 1) / 0.02)` = 5204.04 USD