TIỆN ÍCH NHỎ

Tính điểm đặt hàng lại (reorder point)

Mức tiêu thụ bình quân ngày:
Số ngày chờ giao hàng:
Mức dự trữ an toàn:

Cách tính điểm đặt hàng lại

Điểm đặt hàng lại (Reorder Point) là mức tồn kho thấp nhất để bắt đầu đặt hàng lại.

Cách tính:

Điểm đặt hàng lại = a x b + c

Trong đó:

  • a: Mức tiêu thụ bình quân theo ngày
  • b: Số ngày chờ giao hàng
  • c: Mức dự trữ an toàn

Ví dụ:

Công ty có mức tiêu thụ sản phẩm bình quân một ngày là 200 sản phẩm. Số ngày giao hàng của nhà cung cấp là 2. Mức dự trữ an toàn là 50 sản phẩm.

Điểm đặt hàng lại = 200 x 2 + 50 = 550 (sản phẩm)