TIỆN ÍCH NHỎ

Cộng hai phân số

Nhập vào tử số và mẫu số của 2 phân số để thực hiện tính tổng của chúng:

+

Phương pháp cộng hai phân số

Để cộng hai phân số, trước hết ta quy đồng mẫu số của các phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Ví dụ hai phân số 2334 có mẫu số chung là 3 x 4 = 12.

Ta có 23 = 2 x 43 x 4 = 812

Tương tự 34 = 3 x 34 x 3 = 912

Kết quả 23 + 34 = 812 + 912 = 1712