TIỆN ÍCH NHỎ

Chuyển đổi phân số sang hỗn số

Nhập vào tử số và mẫu số của một phân số để biến đổi sang dạng hỗn số:

Cách chuyển đổi phân số sang hỗn số

Hỗn số là một phân số có giá trị lớn hơn 1. Được viết dưới dạng abc, trong đó b nhỏ hơn c.

Hỗn số là kết quả của một số tự nhiên cộng với một phân số. Ví dụ: 85 = 1 + 35 = 135

Muốn chuyển phân số ab sang hỗn số, ta lấy a chia cho b được thương là q và số dư là r. Ta viết: ab = qrb