TIỆN ÍCH NHỎ

Chuyển đổi hỗn số sang phân số

Nhập các thành phần của hỗn số để chuyển đổi sang dạng phân số tương ứng:

Cách chuyển đổi hỗn số sang phân số

Hỗn số là một phân số có giá trị lớn hơn 1. Được viết dưới dạng abc, trong đó b nhỏ hơn c.

Hỗn số là kết quả của một số tự nhiên cộng với một phân số. Ví dụ: 85 = 1 + 35 = 135

Cách chuyển hỗn số sang phân số: abc = a x c + bc