TIỆN ÍCH NHỎ

Chia hai phân số

Nhập vào tử số và mẫu số của 2 phân số để thực hiện phép chia:

:

Phương pháp chia hai phân số

Để chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai.

Ví dụ 23 : 45 = 2 x 53 x 4 = 1012